Privacyreglement Nel Kes Life Coaching

In dit Privacyreglement gebruikt Nel Kes LifeCoaching een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):


Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Nel Kes LifeCoaching registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Toelichting op het Reglement

Nel Kes LifeCoaching mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Nel Kes LifeCoaching de plicht om haar cliënten en opdrachtgevers:


 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Nel Kes LifeCoaching worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.


Nel Kes LifeCoaching vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Nel Kes LifeCoaching in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Nel Kes LifeCoaching expliciet om uw toestemming moet vragen.


 • De persoonsgegevens die Nel Kes LifeCoaching gebruikt en het doel van het gebruik Nel Kes LifeCoaching verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:
 • cliënt wordt of bent van Nel Kes LifeCoaching;
 • een zakelijke relatie bent van Nel Kes LifeCoaching;
 • de website bezoekt;
 • (via het contactformulier) contact met Nel Kes LifeCoaching opneemt.Nel Kes LifeCoaching verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, werkervaring, pasfoto en IBAN-gegevens als u cliënt bent. Deze gegevens stellen Nel Kes LifeCoaching in staat om:


 • de overeenkomst die cliënten met Nel Kes LifeCoaching sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.


Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Nel Kes LifeCoaching bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.


Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Nel Kes LifeCoaching verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Nel Kes LifeCoaching, tenzij:


 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Nel Kes LifeCoaching met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.


Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Nel Kes LifeCoaching verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.


Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Nel Kes LifeCoaching worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Nel Kes LifeCoaching beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:


 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Nel Kes LifeCoaching om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Nel Kes LifeCoaching


ten aanzien van alle aan Nel Kes LifeCoaching verstrekte persoonsgegevens;

 • technische maatregelen door Nel Kes LifeCoaching overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Nel Kes LifeCoaching hanteert een termijn van 2 jaar na afloop van de laatst verleende dienstverlening. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Nel Kes LifeCoaching zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.


Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar nelkes@outlook.com Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Nel Kes LifeCoaching.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Nel Kes LifeCoaching en probeert Nel Kes LifeCoaching er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking, vraag of suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met Nel Kes Life Coaching opnemen.

Uiteraard zal Nel Kes Life Coaching ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Nel Kes LifeCoaching. Privacyreglement Nel Kes LifeCoaching versie april 2020

LIDMAATSCHAP


🔵 Nobco

🌐 Ethische code

🌐 Klachtenreglement

LICENTIES


🔵 Wave®

🔵 DISC®

 

 ©VitaeBona