VitaeBona – Beekbergen – KvK 77630149


Algemene Voorwaarden voor de aankoop van online cursussen en aanverwante producten

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ opdrachtnemer: VitaeBona die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie met wie VitaeBona een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit.
§ online coach traject: E-Learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online coach traject, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
§ voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van VitaeBona, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Een inschrijving voor een online coach traject impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door opdrachtgever  uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden;
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging
1. Opdrachtgever kan zichzelf via de website van VitaeBona aanmelden voor deelname aan een online coach traject. Door inschrijving voor een online coach traject aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en VitaeBona komen slechts tot stand indien de aanmelding door VitaeBona aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
3. VitaeBona heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
4. Opdrachtgever ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de online coach trajecten onbeperkt kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht VitaeBona opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.


Artikel 4. Prijsstelling
1. Inschrijving vind plaats door middel van invulling van het formulier via de website van VitaeBona. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
2. In de prijzen zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Bij aanmelding voor een online coach traject middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.


Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling
1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving het online coach traject gevolgd worden.
2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@vitaebaona.nl
3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online coach traject te annuleren.
4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij VitaeBona zelf anders bepaalt.


Artikel 6. Aansprakelijkheid
VitaeBona is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online coach traject van VitaeBona tenzij aan VitaeBona opzet of grove schuld kan worden verweten.
1. Indien VitaeBona op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
2. Indirecte schade wordt niet vergoed.
3. Deelname aan online coach trajecten geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de online coach trajecten en de activiteiten binnen de online coach trajecten.
4. VitaeBona heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. VitaeBona kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan online coach trajecten. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens online coach trajecten zijn slechts illustratief en binden VitaeBona op geen enkele wijze. VitaeBona hanteert een hoge ethische standaard en zal zo goed als ze kan een realistisch beeld geven van de inhoud van de online coach trajecten.
6. Indien en voor zover VitaeBona aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die VitaeBona kan worden toegerekend. VitaeBona is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.


Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte online coach trajectmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot het online coach traject, het materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot het online coach traject worden door VitaeBona voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VitaeBona is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
3. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
4. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 8. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.


Artikel 9. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.