PrivacyReglement VitaeBona

In dit Privacyreglement gebruikt VitaeBona een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van VitaeBona registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Toelichting op het Reglement

VitaeBona mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft VitaeBona de plicht om haar cliënten en opdrachtgevers:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door VitaeBona worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

VitaeBona vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft VitaeBona in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens VitaeBona expliciet om uw toestemming moet vragen.

 • De persoonsgegevens die VitaeBona gebruikt en het doel van het gebruik VitaeBona verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:
 • cliënt wordt of bent van VitaeBona;
 • een zakelijke relatie bent van VitaeBona;
 • de website bezoekt;
 • (via het contactformulier) contact met VitaeBona opneemt.


VitaeBona verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, werkervaring, pasfoto en IBAN-gegevens als u cliënt bent. Deze gegevens stellen VitaeBona in staat om:

 • de overeenkomst die cliënten met VitaeBona sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.


Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee VitaeBona bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.


Verstrekking persoonsgegevens aan derden

VitaeBona verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de VitaeBona, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die VitaeBona met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.


Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn 

VitaeBona verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor VitaeBona worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door VitaeBona beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor VitaeBona om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor VitaeBona ten aanzien van alle aan VitaeBona verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door VitaeBona overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. VitaeBona hanteert een termijn van 2 jaar na afloop van de laatst verleende dienstverlening. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal VitaeBona zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.


Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar nelkes@outlook.com Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van VitaeBona.

 

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met VitaeBona en probeert VitaeBona er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking, vraag of suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met VitaeBona opnemen.

Uiteraard zal VitaeBona ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van VitaeBona. Privacyreglement VitaeBona versie april 2020